Villkor för medlemskap i NPS

Medlemskap i NPS är tillgängligt för yrkesaktiva professionella fotografer som personligen innehar minst fem Nikon Professionella produkter, varav minst två professionella kamerahus och som är bosatta i Sverige med Sverige som bas för sin yrkesverksamhet. Information om vilka kamerahus och annan utrustning som kvalificerar innehavaren för medlemskap i NPS finns tillgänglig på www.nikon.se. Sökande skall kunna visa att han/hon är yrkesaktiv genom att till ansökan om medlemskap bifoga kopia av giltigt presskort, anställningsbevis, registreringsbevis för eget bolag eller liknande. Beslut om godkännande av ansökan om medlemskap fattas av Nikon ensamt och kan ej överklagas. Medlemskap i NPS är en tjänst som Nikon tillhandahåller enligt de villkor Nikon själva fastställer. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra villkoren för medlemskap i NPS och/eller för de tjänster och förmåner som Nikon tillhandahåller genom medlemskapet. Medlemskap i NPS är inte en förmån sammankopplad med köp av produkt utan skall ses som ett separat erbjudande. Medlemmen har inte rätt till någon ersättning med anledning av Nikons förändring av villkor och erbjudna tjänster.
 
Erbjudanden om prioriterad service, support och andra produktrelaterade tjänster gäller enbart för Nikon Professionell utrustning som är registrerad på Nikons websida för produktregistrering. Erbjudanden om produktlån, i samband med service eller andra situationer, gäller under förutsättning att låntagaren åtar sig att handha utrustningen enligt de föreskrifter Nikon meddelar samt att återlämna utrustningen vid den överenskomna lånetidens slut i det skick utrustningen hade vid lånetillfällets början.
 
Under låneperioden ansvarar Medlemmen ensamt för, och står risken för, alla de skador och övriga brister som kan komma att uppstå på utrustningen och som ej skulle falla under Nikons normala garantiåtaganden för det fall låneutrustningen varit medlemmens egendom. För det fall utrustningen skadas under lånetiden äger Nikon rätt att på medlemmens bekostnad återställa utrustningen i det skick den hade vid lånetillfällets början.

För det fall låneutrustning ej återlämnas vid överenskommen tidpunkt äger Nikon rätt att fakturera Medlemmen för utrustningen enligt Nikons vid var tid gällande prislista. Låneutrustning som tillhandahålls Medlem är och förblir Nikons egendom och får av Medlemmen inte överlåtas, pantsättas, hyras ut eller på annat sätt förfogas över på sådant sätt att Nikons äganderätt på något sätt äventyras eller inskränks. Medlemmen får ej låna ut låneutrustningen till annan eller låta annan träda i sitt ställe såsom låntagare. Låntagaren får ej avlägsna eventuell märkning som anger att låneutrustningen tillhör Nikon. Om Medlemmen går i konkurs eller utsätts för utmätning skall kopia av låneavtal omedelbart uppvisas för borgenär och utrustningen omedelbart återlämnas till Nikon. Medlemmen ansvarar ensamt för sin användning av låneutrustningen och skall hålla Nikon skadeslöst avseende samtliga eventuella krav från myndigheter och/eller tredje man. Nikon kan, men är inte skyldig att erbjuda produktlån om anledning till försenad service beror på omständighet som ligger utanför Nikons kontroll eller orsakats av Medlemmen. Med omständighet som ligger utanför Nikons kontroll avses bland annat eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande, krig, arbetskonflikt, upplopp, embargo, driftsstopp eller fel eller försening från underleverantörer.
 
Nikons ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom grov vårdslöshet från Nikons sida och omfattar endast ersättning för direkt förlust rörande skäliga och styrkta kostnader för Medlemmen. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada. Skadeståndsanspråk från Medlemmen kan inte göras gällande med mindre än att talan väcks inom ett år från den dag då Medlemmen fått eller borde ha fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas. Medlemmen kan inte rikta några ytterligare anspråk mot Nikon än vad som anges i dessa Medlemsvillkor.
 
Genom att ansöka om medlemskap i NPS ger den sökande Nikon rätt att kommunicera med den sökande via e-mail, sms, brev eller på annat sätt för att informera om produkter, tjänster och annat som Nikon erbjuder marknaden. Detta tillstånd gäller från och med att ansökan om medlemskap inlämnas till dess medlemskapet i NPS upphör, och är en förutsättning för att Medlemmen skall vara kvalificerad för medlemskap i NPS. Om Medlemmen meddelar Nikon att rätt att kommunicera med Medlemmen ej längre föreligger, genom registrering på www.nikon.se eller på annat sätt, upphör medlemskapet i NPS med omedelbar verkan. Medlemskap i NPS är personligt och kan ej överlåtas till annan. Ej heller äger Medlem i något fall sätta annan i sitt ställe vad gäller förmåner, erbjudanden eller andra förhållanden som härrör ur medlemskapet i NPS. Medlemskap i NPS gäller under två år efter godkänd ansökan och förutsätter att villkoren enligt ovan är uppfyllda. I slutet av tvåårsperioden kommer Medlem att kunna erbjudas förlängt medlemskap enligt då gällande medlemsvillkor. Om Medlem avyttrar utrustning, upphör med sin yrkesverksamhet eller på annat förändrar förutsättningarna för sitt medlemskap är Medlemmen skyldig att meddela Nikon detta.